Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Echter Bakker Piet Daane. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Echter Bakker Piet Daane te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Echter Bakker Piet Daane zijn vrijblijvend. Echter Bakker Piet Daane accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Echter Bakker Piet Daane behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Echter Bakker Piet Daane behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Echter Bakker Piet Daane bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Echter Bakker Piet Daane zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Echter Bakker Piet Daane ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Echter Bakker Piet Daane daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Echter Bakker Piet Daane aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Echter Bakker Piet Daane een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Echter Bakker Piet Daane.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Echter Bakker Piet Daane de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Echter Bakker Piet Daane wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Echter Bakker Piet Daane. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Echter Bakker Piet Daane zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening vanEchter Bakker Piet Daane, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Echter Bakker Piet Daane over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
Klantgegevens

Indien de klant aan Echter Bakker Piet Daane opgave doet van een adres is Echter Bakker Piet Daane gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Echter Bakker Piet Daane,
[adres]
[postcode + plaats]

Aansprakelijkheid

Echter Bakker Piet Daane is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Echter Bakker Piet Daane is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Echter Bakker Piet Daane komen. Echter Bakker Piet Daane draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Echter Bakker Piet Daane eveneens geen verantwoordelijkheid. Echter Bakker Piet Daane is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Echter Bakker Piet Daane, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Echter Bakker Piet Daane. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Echter Bakker Piet Daane uitgesloten.

Diversen

De klant van Echter Bakker Piet Daane dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Echter Bakker Piet Daane geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Echter Bakker Piet Daane garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Echter Bakker Piet Daane het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Echter Bakker Piet Daane gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Echter Bakker Piet Daane kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Echter Bakker Piet Daane geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Echter Bakker Piet Daane. Niets uit uitgaven of publicaties van Echter Bakker Piet Daane mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echter Bakker Piet Daane.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Echter Bakker Piet Daane en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Echter Bakker Piet Daane te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Echter Bakker Piet Daane te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Echter Bakker Piet Daane
[adres]
[postcode + plaats]
[telefoon]
[fax]
[website]
[K.V.K. Haaglanden]
[BTW nr. NL]
[Bank]

Echte Bakker Piet Daane
Logistiekweg 10
4387 PK  VLISSINGEN

Heeft u vragen?
Neem contact op via info@pietdaane.nl of bel met één van onze winkels.


Besteltijden
Vandaag besteld wordt uw bestelling de volgende werkdag verzonden en 1 werkdag later bezorgd.
(Bijvoorbeeld: Maandag besteld, is dinsdag verzenden, is woensdag bezorgen).

LET OP!!! U kiest altijd de datum van verzending. Bezorging is dan 1 dag later.
Wij verzenden uw bestelling met PostNL Pakketservice.
Wij kunnen geen tijdstip van bezorging op de bezorgdag aannemen.

Echte Bakker Piet Daane stelt zich niet aansprakelijk voor latere aflevering van pakketten door toedoen van PostNL.

Veilig betalen
iDeal